Dyskryminacja

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Przejawem dyskryminowania jest także:

  • działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu
  • zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika (molestowanie)
  • odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy z powodu którejś z przyczyn wymienionych na wstępie
  • niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą z powodu którejś z przyczyn wymienionych na wstępie
  • pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe z powodu którejś przyczyn wymienionych na wstępie, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

Ponadto pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.